DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

DEKORATION DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG DEKORATION


TITEL/INFO

Chronik der deutschen Sozialdemokratie / Franz Osterroth ; Dieter Schuster. - [Electronic ed.]. - Berlin [u.a.] . - (Internationale Bibliothek ; ...)

© Friedrich-Ebert-StiftungJahresübersicht 1920

1. Jan. 1920 6./14. Jan. 1920 10. Jan. 1920 13. Jan. 1920 16. Jan. 1920 16./17. Jan. 1920
18. Jan. 1920 26. Jan. 1920 27. Jan. 1920 1. Febr. 1920 23. Febr. 1920 24. Febr. 1920
März 1920 2. März 1920 13. März 1920 14. März 1920 15. März 1920 15./21. März 1920
16. März 1920 17. März 1920 18. März 1920 20. März 1920 21. März 1920 22. März 1920
23. März 1920 23. März/ 27. März 1920 26. März 1920 27. März 1920 28. März/ 8. April 1920 29. März 1920
31. März 1920 3./4. April 1920 3./12. April 1920 6. April 1920 12. April 1920 13. April 1920
20. April 1920 22. April 1920 23. April 1920 26. April 1920 Ende April 1920 3. Mai 1920
5.16. Mai 1920 10. Mai 1920 15. Mai 1920 21. Mai 1920 1. Juni 1920 6. Juni 1920
11. Juni 1920 13. Juni 1920 18. Juni 1920 24. Juni 1920 25. Juni 1920 26. Juni 1920
28. Juni 1920 30. Juni 1920 Juli 1920 5./16. Juli 1920 19. Juli und 23. Juli/ 7. Aug. 1920 24./25. Juli 1920
28. Juli 1920 30. Juli 1920 31. Juli/ 5. Aug. 1920 7 . Aug. 1920 28. Aug./ 4. Sept. 1920 28./29. Aug. 1920
30. Aug. 1920 1./3. Sept. 1920 Sept. 1920 3. Sept. 1920 5./ 7. Okt. 1920 9./10. Okt. 1920
10./16. Okt. 1920 12./17. Okt. 1920 17. Okt. 1920 5. Nov. 1920 6./7. Nov. 1920 20. Nov. 1920
22./27. Nov. 1920 Dez. 1920 1. Dez. 1920 4./7. Dez. 1920 8. Dez. 1920 15./18. Dez. 1920
17. Dez. 1920 26. Dez. 1920


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 2000