DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

DEKORATION DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG DEKORATION


TITEL/INFO

Chronik der deutschen Sozialdemokratie / Franz Osterroth ; Dieter Schuster. - [Electronic ed.]. - Berlin [u.a.] . - (Internationale Bibliothek ; ...)

© Friedrich-Ebert-StiftungJahresübersicht 1939

Nov. 1938/ April 1939 Jan. 1939 30. Jan./ 1. Febr. 1939 10. März 1939 15./16. März 1939 23. März 1939
29./30. März 1939 30. März 1939 3. April 1939 5. April 1939 10. April 1939 20. April 1939
26. April 1939 28. April 1939 Mai 1939 8. Mai 1939 21. Mai 1939 5./8. Juli 1939
Sommer 1939 Sommer/ Herbst 1939 Aug. 1939 13. Aug. 1939 23. Aug. 1939 26. Aug. 1939
1. Sept. 1939 10. Sept. 1939 16. Sept. 1939 17. Sept. 1939 18. Sept. 1939 Herbst 1939
13./14. Okt. 1939 24. Nov. 1939 29. Nov. 1939 Anf. Dez. 1939 Ende Dez. 1939 31. Dez. 1939


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 2000