FES HOME MAIL SEARCH HELP NEW
[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]
TITELINFO


Mutter, Kind und Vater Staat : geschlechterpolitische Aspekte des Erziehungsgehalts / Barbara Stiegler. - [Electronic ed.]. - Bonn, 1999. - 25 S. = 95 Kb, Text . - (Expertisen zur Frauenforschung). - ISBN 3-86077-783-1
Electronic ed.: Bonn: FES Library, 1999

© Friedrich-Ebert-Stiftung


INHALT© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999