Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i marrëvshjes kornizë zë Ohrit / [Botues: Friedrich-Ebert-Stiftung, Zyra Shkup - Maqedoni] - [Electronic ed.] - Shkup, 2008 - 256 S. = 750 KB, PDF-File
Electronic ed.: Skopje : FES, 2008 ; Bonn : FES, 2009. - Cyrillic script

© Friedrich-Ebert-Stiftung=> PDF File (Albanian version)

(1,6 MB)
Title also available in other languages:

=> English version

=> Macedonian version


©Friedrich Ebert Stiftung | Webmaster | technical support | net edition Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung | 15.5. 2009