Sindikatat në shekullin e 21 : një manual diskutimi për sindikatat në vendet në transformim / Frank Hantke - [Electornic ed.] - Belgrade : Friedrich Ebert Foundation, Regional Project "Labour Relations and Social Dialogue in South-East Europe", 2008 - 128 S. = 1 MB PDF-File & JPG-File
Electronic ed.: Belgrad ; Bonn : FES, 2009

© Friedrich-Ebert-Stiftung

=> Online version

PDF (1 MB)
Title also available in other languages:

=> Bulgarian version (Belgrad 2008)

=> Croatian version (Belgrad 2008)

=> English version (Berlin 2009)

=> German version (Berlin 2009)

=> Hungarian version (Belgrad 2008)

=> Romanian version (Belgrad 2008)


©Friedrich Ebert Stiftung | Webmaster | technical support | net edition Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung | 6. 3. 2009