DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

DEKORATION DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG DEKORATION


TITEL/INFO

Chronik der deutschen Sozialdemokratie / Franz Osterroth ; Dieter Schuster. - [Electronic ed.]. - Berlin [u.a.] . - (Internationale Bibliothek ; ...)

© Friedrich-Ebert-StiftungJahresübersicht 1878

1878 18. Jan. 1878 26. Jan. 1878 24./25. Febr. 1878 Frühjahr 1878 März 1878
15. März 1878 24. April 1878 Anfang Mai 1878 11. Mai 1878 23./24. Mai 1878 2. Juni 1878
11.Juni 1878 Juni 1878 30. Juli 1878 13. Aug. 1878 Sept. 1878 14. Okt. 1878
19. Okt. 1878 19. Okt. 1878 21. Okt. 1878 November 1878 19. Nov. 1878 29. Nov. 1878
15. Dez. 1878


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 2000