DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

DEKORATION DIGITALE BIBLIOTHEK DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG DEKORATION


TITEL/INFO

Chronik der deutschen Sozialdemokratie / Franz Osterroth ; Dieter Schuster. - [Electronic ed.]. - Berlin [u.a.] . - (Internationale Bibliothek ; ...)

© Friedrich-Ebert-StiftungJahresübersicht 1916

1. Jan. 1916 7./9. Jan. 1916 11. Jan. 1916 11./18. Jan. 1916 13. Jan. 1916 14./15. Jan. 1916
Mitte Jan. 1916 Febr. 1916 18. Febr. 1916 19. März 1916 24. März 1916 25. März 1916
29. März 1916 30. März 1916 April 1916 5. April 1916 23./24. April 1916 24./30. April 1916
1. Mai 1916 Mai 1916 30. Mai 1916 5. Juni 1916 7. Juni 1916 28. Juni 1916
10. Juli 1916 20./21. Juli 1916 Aug.1916 8. Aug. 1916 15. Aug./ 24. Dez. 1916 23. Aug. 1916
18. Sept. 1916 19. Sept. 1916 20. Sept. 1916 21./23. Sept. 1916 Okt. 1916 26. Okt. 1916
27. Okt. 1916 4. Nov. 1916 9. Nov. 1916 11. Nov. 1916 2.Dez.1916 12. Dez. 1916
12. Dez. 1916 Winter 1916/17


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 2000