Stosunki polsko-niemieckie

Stosunki między obydwoma krajami wymagają jeszcze rozszerzenia bazy społecznej w każdym z nich: wzmocnienia zainteresowania krajem sąsiada, pogłębienia wiedzy o historii i społeczeństwie, a także większego zaangażowania w owocną wzajemną wymianę - rozwój kontaktów między obydwoma narodami.
Z uwagi na duże urazy z czasów wojny oraz jej skutki nadal istnieje konieczność inicjowania i umacniania szeroko pojętego zrozumienia, zaufania i zaangażowania. Działania, jakie na znak pojednania podjęli odpowiedzialni politycy obydwu krajów, wymagają pogłębienia w obydwu społeczeństwach. 
Dlatego stosunki polsko-niemieckie stanowią ważki temat dla szkół, uniwersytetów, placówek kształcenia dorosłych oraz mediów w obydwu krajach.

Dzięki subwencji Fundacji Ericha Brosta biblioteka Fundacji im. Friedricha Eberta jest w stanie udostępnić użytkownikom internetu – przede wszystkim z Polski i Niemiec – wiele pełnych tekstów w wersji elektronicznej, wykaz literatury fachowej i inne informacje, dotyczące stodunków polsko-niemieckich.
Fundacja im. Friedricha Eberta zaangażowała się szczególnie rzecz stosunków polsko-niemieckich – w Niemczech i w Polsce.
Różnorodne programy wymiany studentów, naukowców, związkowców i dziennikarzy oraz utworzenie biura w Warszawie w 1990 roku wspierały rozwój otwartych, dobrosąsiedzkich stosunków między Niemcami i Polakami.

Fundacja im. Friedricha Eberta posiada prawa do publikacji prezentowanych tu tekstów lub zostały jej one przyznane. W niektórych przypadkach niestety nie była w stanie ustalić osób posiadających prawa autorskie. W przypadku późniejszego ustalenia osób uprawnionych, wystąpimy o uzyskanie ich zgody.
Cieszy nas szczególnie wyrażenie zgody przez Instytut im. Georga Eckerta z Brunszwiku na udostępnienie w formie elektronicznej wyboru publikacji Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Podręczników Szkolnych. Praca tej Komisji z pewnością może być wzorcem kształtowania bilateralnych stosunków między obydwoma krajami.
Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor i wydawca. Treść publikacji nie zawsze odzwierciedla stanowisko Fundacji im. Friedricha Eberta.

Chronologia wydarzeń oraz problematyka posłużyły jako kryterium podziału tematycznego i wyboru tekstów, a także odsyłaczy do bibliografii. Dzięki temu struktura zasobów biblioteki Fundacji jest przejrzysta dla użytkownika. Publikacje, których tytuły umieszczono w odsyłaczach bibliograficznych, można wypożyczyć za pośrednictwem wypożyczalni wysyłkowej.
Zarówno publikacje dokumentujące okrucieństwa II wojny światowej jak i udostępniony wybór tytułów z piśmiennictwa lat dwudziestych ubiegłego stulecia pozwalają zorientować się, jak długa droga prowadziła do Układu Polska – RFN, podpisanego w Warszawie w 1970 roku oraz do uzyskania przez Polskę w 2004 roku członkostwa w UE.

Biblioteka Fundacji im. Friedricha Eberta jest żywo zainteresowana dialogiem z użytkownikami - przede wszystkim z Niemiec i Polski, ale także z innych krajów. Pragniemy uwzględniać głosy krytyczne oraz sugestie przy aktualizacji i dalszym rozszerzaniu tego działu.
Dlatego teksty wprowadzające przetłumaczono nie tylko na język angielski ale i na język polski. Do zbioru publikacji – w większości - niemieckojęzycznych dołączono wiele tekstów w języku polskim oraz kilka w języku angielskim.

_________________
Rainer Gries
Zastępca kierownika biblioteki
Fundacji im. Friedricha Eberta

Zamknij okienko